Přehledně: novinky v dopravě pro rok 2024

Rok 2024 bude pro všechny uživatele dopravy rokem mnoha změn. Přinášíme přehled novinek v oblasti zákonů a předpisů, výstavby, digitalizace, snižování administrativní zátěže:

NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU

 • Od 1. 1. 2024 bude přehlednější bodový systém. Budou  v něm jasně daná pásma pokut a bodů, zavádí se preventivní opatření pro začínající řidiče. Zpřísňují se postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu, za bagatelní přestupky budou mírnější tresty.

Podrobně zde: BESIP – Nový bodový systém
Podrobná tabulka všech přestupků: BESIP – Tabulka přestupků

 • L17 à Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem zkušeného mentora

Více informací zde:
BESIP – L17
Řidič L17 – Autoškola L17 (autoskolal17.cz)

L17 – řidičák od 17 let

 • Řidičák na zkoušku à po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče
  Podrobně zde: BESIP – Řidičák na zkoušku

 PŮJDE TO I BEZ ŘIDIČSKÉHO A TECHNICKÉHO PRŮKAZU

 • Od 1. 1. 2024 řidiči nemusejí při cestách po ČR mít u sebe řidičský průkaz a technický průkaz, oboje však musí mít platné. Při cestách do zahraniční je třeba mít doklady s sebou.
 • Od 1. 1. 2024 také bude místo 2 technických průkazů jen jeden. Výměna TP proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba speciální návštěva. Výměna bude probíhat několik let, pokud občan nebude provádět žádnou změnu, zůstanou současné doklady platné.

V novém dokladu budou základní potřebné informace, zbytek bude dostupný elektronicky.

Při technické prohlídce na STK k výměně (zabavení velkého technického průkazu) nedojde.

JEDNODUŠŠÍ ADMINISTRATIVA

 • V průběhu ledna zavádíme elektronické podání žádostí o změny v Registru silničních vozidel. Je to další rozšíření funkcionalit Portálu dopravy. Jde mj. o zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla – je možné podat společnou žádost separátními podáními původního a nového vlastníka (provozovatele) vozidla u fyzických osob. Na úřad pak již jde v momentě, kdy prodávající podal žádost on-line, jen kupující.

Již i nové vozidlo půjde registrovat on-line, neboť bude možné podat žádost o zápis vozidla do Registru.

V rámci těchto změn bude možné požádat elektronicky o třetí značku např. na nosič kol, neboť bude možné elektronicky podat žádost o vydání tabulky s registrační značkou. Odpadne jedna návštěva úřadu.

 • Zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole vozidla při žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel, nebo žádosti o zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.
 • Možnost vedení průkazu žáka autoškoly v elektronické podobě – nyní je jen ve fyzické podobě. Přinese to zjednodušení administrace a větší uživatelskou přívětivost pro žáky autoškol.
 • Vypuštění minimálního odstupu 5 pracovních dnů mezi neúspěšnou zkouškou
  a opakovanou zkouškou z odborné způsobilosti
   nebo z profesní způsobilosti
  v oblasti řízení motorových vozidel. Nyní musí žadatel čekat 5 dní na opakovanou zkoušku. Změna umožní žadateli zkusit složit zkoušku dříve, než za 5 dní od neúspěšného pokusu.
 • Zrušení podmínky vzdělání ve strojním nebo dopravním oboru u učitele autoškoly. Výše uvedené vzdělání je jednou z podmínek pro žadatele o profesní osvědčení učitele autoškoly. Změna zjednoduší přístup k této profesi.
 • Významné zefektivnění, zjednodušení a urychlení procesu povolování zvláštního užívání pozemních komunikací nadměrnými vozidly, a to především elektronizací úkonů v rámci tohoto povolování, taxativním vymezením účastníků správního řízení, zavedením fikce souhlasu pro stanoviska různých subjektů, umožněním vydání správního rozhodnutí coby prvního úkonu v řízení, předběžnou vykonatelností tohoto rozhodnutí, prodloužením doby, na kterou se vydává povolení opakovaného zvláštního užívání pozemních komunikací (z doby max. 3 měsíců na dobu 12 měsíců)
  a změnami, které umožní, aby mohla povolení zvláštního užívání pokrýt celou trasu přepravy požadovanou dopravci či jinými žadateli.
 • A nezapomeňte, o výměnu řidičského průkazu on-line (e-podání) lze již žádat i bez datové schránky!

DIGITALIZACE – PORTÁL DOPRAVY

 • Portál dopravy, jedno místo pro digitální dopravní služby v ČR, nyní nabízí:
  • Pro řidiče: údaje o ŘP, e-podání žádosti o ŘP, výpis z bodového konta, údaje o přestupcích, údaje o zákazech řízení, údaje o profesní způsobilosti.
  • Pro vlastníky a provozovatele automobilů: údaje o všech (historicky) vlastněných autech, předvyplnění žádosti o změny v registru, kontrola tachometru, přístup k datům Registru vozidel přes tzv. datovou kostku, přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky, přístup k mýtnému portálu, ověření vozidla řidiče taxislužby.
  • Pro majitele, provozovatele či vůdce lodí: e-podání na průkaz vůdce plavidla, přihlášení se na zkoušky, údaje z registru Státní plavební správy, údaje o plavidlech, e-podání technických prohlídek plavidel, údaje o průkazech vůdců plavidel.
  • Pro majitele či provozovatele letadel a piloty: registrace provozovatele dronů, rezervace termínu zkoušky, nahlížení do leteckého rejstříku pro piloty, vydání pilotních a technických průkazů, údaje o držených průkazech, údaje o letadlech.
  • Od 1. 1. 2024 bude možné na Portálu dopravy požádat o to, aby řidič byl automaticky informován o každém záznamu bodů, tedy změně svého bodového konta; a to prostřednictvím SMS, e-mailu nebo bude informace k dispozici i v portálech veřejné správy.
  • Podrobnosti na Portál dopravy (portaldopravy.cz)Obsah obrázku text, snímek obrazovky, design Popis byl vytvořen automaticky

   NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

   • Od 1. 1. 2024 bude možné setkat se v ulicích našich měst či na dálnicích s novými značkami.

   O co se jedná?

   • Bezpečný odstup – dopravní značka je srozumitelnější pro řidiče – 2s – 2 šipky – 2 auta.
   • Sdílené zóny – cílem je přinést novou kvalitu veřejného prostoru v dopravních uzlech.
   • P + D (Park & Drive) – parkoviště pro ty, kteří zaparkují svůj vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě; reaguje na nové trendy a plány ŘSD s výstavbou parkovišť.
   • Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.

 • Piktogram e-auta a e-koloběžky: může být užito na vodorovnou i svislou značku

(označení nabíječky, parkování).

 • Nedostatečný průjezdný profil vozovky.
 • Rovněž se zavádí nové označení aut terénních soc. služeb, kterým se rozšiřují parkovací možnosti.

 SDÍLENÉ ZÓNY

 • Novela zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, zavádí v příštím roce možnost zřízení tzv. sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány v rámci urbanistických řešení center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru všemi uživateli a současně ke zklidnění dopravy. Principy: vzájemná rovnost všech uživatelů prostoru, volný pohyb chodců a cyklistů, zklidnění dopravy, nízká rychlost vozidel, kvalitní stavebně-architektonické řešení uličního prostoru a přednost pro tramvaje. Společenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce prostoru jsou zde vyvážené.
 • Začátek a konec sdílené zóny musí být podle § 39b odst. 1 novelizovaného znění zákona č. 361/2000 Sb. označen příslušnými dopravním značkami.

DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 2024

 • Od 1. 3. 2024 se po mnoha letech změní cena dálničních známek, zároveň bude k dispozici jednodenní dálniční známka.
 • Cena ročních kuponů stoupne na 2 300 Kč, což odpovídá navýšení o inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil.
 • Výše poplatku vychází z evropské směrnice podle povinných stropovaných poměrů, pro jednodenní kupón to bude 200 korun.
 • Klesnou ceny:
  • 10denní – o čtyřicet korun na 270 Kč
  • měsíční – o deset korun na 430 Kč
 • Nově bude zavedena automatická kontrola nároku na sníženou úhradu časového poplatku díky propojení elektronické dálniční známky s Centrálním registrem vozidel.
 • Osvobozena budou nadále vozidla v systému časového zpoplatnění, která používají jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík. Ruší se osvobození od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace hybridními vozidly. Osvobození uvedených vozidel v dosavadním rozsahu by nebylo slučitelné se směrnicí (EU) 2022/362.
 • Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí CO2 do 50 g/km, zůstanou však nadále významně zvýhodněna tím, že poplatková povinnost bude omezena na 25 % sazby časového poplatku, jenž je hrazen za vozidla bez zvýhodnění.
 • U vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstane stávající míra zvýhodnění nedotčena, tedy na úrovni 50 % sazby časového poplatku, jenž se hradí za vozidla bez zvýhodnění.

DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD (DESÚ)

 • Od 1. 1. 2024 začíná pracovat tento jeden úřad pro územní řízení a povolování staveb (tj. dnešní územní a stavební řízení) včetně staveb souvisejících; bude odvolacím správním orgánem proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů pro nevyhrazené stavby dopravní a energetické infrastruktury, od samospráv převezme vyvlastňovací řízení a od krajských hygienických stanic posuzování ochrany veřejného zdraví u staveb.
 • Podrobné informace zde: DESÚ (gov.cz)

ZMĚNA LINIOVÉHO ZÁKONA

 • Novela zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).
 • Urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.
 • Přehled změn v liniovém zákoně v dopravě podrobněji například zde: Ministerstvo dopravy ČR – Média a tiskové zprávy (mdcr.cz)

ZRUŠENÍ ÚPDI A PŘESUN JEHO PŮSOBNOSTI A PRAVOMOCI NA ÚOHS

 • Tento krok znamená větší efektivitu, finanční úspory a snížení počtu úřadů.
 • Na agendách pro ochranu trhu a ochranu práv k přístupu k dopravní infrastruktuře se nic nemění, jen budou nově zajištěny efektivněji a s nižšími nákladyNezávislý dohled nad českými kolejemi tedy zůstává zachován; stejně jako v jiných oblastech fungování státu jej bude vykonávat ÚOHS.

TRANSFORMACE ŘSD NA STÁTNÍ PODNIK

 • Forma státního podniku je osvědčená pro zajištění činností důležitých pro stát, umožňuje samostatnou obchodní činnost a na druhé straně ponechává široké řídicí pravomoci v rukách zakladatele, tj. MD.
 • Stávající způsob financování ŘSD není optimální, jelikož znemožňuje dlouhodobé plánování správy dálnic a silnic I. třídy.
 • Nové uspořádání zaručí efektivnější využití finančních prostředků, větší konkurenceschopnost na trhu práce.
 • Proces začíná 1. 1. 2024. přičemž ŘSD již má i svou dozorčí radu.

EURO 7

 • Návrh nové emisní normy EURO 7 výrazně přijatelnější a realističtější – finální kompromisní dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou,
 • Znění normy nebude představovat riziko pro konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a neohrozí přístup k osobním automobilům pro evropskou veřejnost.
 • Vyjednávání déle než rok; ČR prosadila všechny své klíčové požadavky:
  • Emisní limity výfukových plynů u aut zůstanou na úrovni platné emisní normy EURO 6, a to včetně limitů testování.
  • Lhůty pro účinnost normy byly odloženy – lhůta pro účinnost 30 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy vozidel M1 a N1 a 42 měsíců pro všechny registrace, pro kategorie M2, M3, N2, N3 a O3, O4 je časová lhůta 48 měsíců od vstupu nařízení v platnost pro nové typy a 60 měsíců pro všechny registrace.
  • Upraveny požadavky na fungování palubního systému měření emisí OBM (On-Board Monitoring), neohrozí bezpečnost provozu.
  • Lepší provázanost návrhu s aktuálním návrhem nařízení k CO2 limitům pro těžká nákladní vozidla.
  • Zavádí měření emisí z brzd a pneumatik, které mají vliv na lidské zdraví.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat