Zpracování a ochrana osobních údajů

Dovolujeme si Vás seznámit se zásadami zpracování osobních údajů ve společnosti AKCENTA CZ a.s. (dále jen „AKCENTA“ nebo „my“) a ujistit Vás, že se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů řídíme zákonnými principy.

Ochrana soukromí a osobních údajů našich klientů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel.

1. Kontaktní údaje v oblasti ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

 • Obchodní firma: AKCENTA CZ a.s.
 • IČO: 25163680, DIČ: CZ25163680
 • Sídlo: Praha 1, Salvátorská 913/8, PSČ 110 00, Česká republika

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 • Jan Hoder
 • E-mail: dpo@akcenta.eu
 • tel.: +420 498 777 843

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jako tzv. správce osobních údajů zpravidla zpracováváme v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl/a, a to zejména v souvislosti s návštěvou a používání tohoto webu www.aexport.cz. Více informací týkající se těchto údajů, tzv. cookies naleznete zde.

3. Doba, po kterou vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy:

 • údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu se uchovávají po dobu, na kterou jste udělili souhlas.
  Máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni.

4. Legislativní rámec

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, a to zejména dle:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

5. Účely a právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze při existenci alespoň jednoho právního důvodu za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu, kterým může být:

Účel zpracováníPrávní důvod
využití cookies pro sběr údajů při používání našich webových stránekněkteré způsoby využití cookies vyžadují Váš souhlas, bližší informace naleznete v našich zásadách používání cookies

6. Používání těchto internetových stránek

Pasivně poskytované informace – cookies
Při pohybu na webových stránkách naší společnosti mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, pixely a JavaScriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookies zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat. Bližší informace naleznete v našich zásadách používání cookies.

7. Poučení o právech subjektů údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně a v souladu s legislativními požadavky. Vezměte prosím na vědomí, že podle GDPR máte právo:

 • žádat přístup ke svým osobním údajům, tzn. máte právo získat od nás informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem se zpracovávají;
 • žádat opravu Vašich nepřesných osobních údajů a kdykoliv doplnit neúplné údaje;
 • v určitých případech žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů, výmaz Vašich osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování (viz čl. 17, 18 a 21 GDPR); 
 • pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování;
 • v určitých případech získat osobní údaje, které jste nám poskytl/a, v běžném a strojově čitelném formátu (viz čl. 20 GDPR). Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Tato práva můžete uplatnit zasláním Vaší žádosti nebo námitky na adresu sídla naší společnosti nebo na email dpo@akcenta.eu. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to zejména pokud bychom nevyhověli Vaší žádosti.