Guvernér Rusnok: Rok 2020 byl z ekonomického hlediska nejhorším rokem v historii samostatné ČR

Bankovní rada ČNB

Česká národní banka dnes vydala svou výroční zprávu za rok 2020. Přinášíme výběr (celá zpráva je k dispozici zde) z úvodního slova guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka: Po několika letech nepřetržitého hospodářského růstu, a ze zpětného pohledu až bezstarostné prosperity, udeřil v roce 2020 na světovou i českou ekonomiku šok, pro který se obtížně hledá historické srovnání. Koronavirová pandemie a s ní spojená drastická omezení společenského i ekonomického života zcela zastínily a přehlušily rizika, která jsme v předpandemické době oprávněně považovali za značná. Nová situace před nás postavila výzvy, o kterých se v učebnicích ekonomie nic nepíše. Ze dne na den byli tvůrci hospodářských politik nuceni řešit problémy, kterým naposledy oni sami nebo jejich předchůdci čelili během finanční a dluhové krize a které byly v různých ohledech dokonce mnohem větší než tehdy.

Šok přišel v březnu

Přitom ještě začátek roku vypadal docela nadějně. Česká ekonomika v důsledku slábnutí zahraniční poptávky sice cyklicky zpomalovala, ale trh práce nadále zůstával přehřátý a inflační tlaky vysoké. Bylo tomu tak mimo jiné proto, že normalizace měnové politiky, spočívající ve zvyšování sazeb k dlouhodobě rovnovážným úrovním, ještě nebyla dokončena a měnová politika tak zůstávala nadále uvolněná. Prognóza inflace ze začátku února ukazovala na riziko přestřelení inflačního cíle a ČNB v souladu s ní zvýšila základní úrokové sazby.

Pandemický šok naplno udeřil v březnu a razantně ukončil období, kdy se o měnové politice uvažovalo a rozhodovalo ve standardním šestitýdenním rytmu a kdy, metaforicky vyjádřeno, byly různé faktory ekonomického a cenového vývoje posuzovány a zvažovány jako na lékárnických vahách. Koronakrize naštěstí zastihla českou ekonomiku v dobré výchozí kondici a s připravenými přizpůsobovacími mechanismy.

Spontánní oslabení koruny

Prvním z nich bylo spontánní oslabení koruny, které vedlo k žádoucímu uvolnění měnových podmínek ještě předtím, než k diskrečním opatřením sáhli tvůrci hospodářských politik. Dalším příspěvkem k uvolňování měnových podmínek bylo trojí snížení měnověpolitických úrokových sazeb. V polovině března k němu bankovní rada přikročila dokonce mimo své pravidelné jednání.

Do začátku května snížila bankovní rada ČNB úrokové sazby ještě ve dvou dalších krocích a během necelých dvou měsíců v souhrnu o dlouho nevídané dva procentní body. Snižování úrokových sazeb tak bylo jakousi „druhou zónou obrany“ před negativním exogenním šokem. Stojí za zmínku, že možnost stimulovat ekonomiku touto cestou byla otevřena již dříve zahájenou normalizací měnové politiky, ke které v mnoha vyspělých ekonomikáchv období po finanční krizi ani nedošlo. Jinak řečeno, zatímco například v eurozóně bylo uvolnění měnových podmínek dosaženo opětovným použitím nekonvenčních nástrojů a zavedením nekonvenčních nástrojů nových, my jsme potřebného uvolnění docílili výlučně pomocí nástrojů konvenčních. Ve zbytku roku 2020 zůstaly naše měnověpolitické sazby na hodnotách, kterých dosáhly na začátku května.

Pevný bankovní sektor

Dalším důležitým přizpůsobovacím mechanismem v naší gesci se stal tuzemský bankovní sektor, který do krize vstoupil jako mimořádně dobře kapitálově vybavený a vysoce odolný vůči nepříznivým šokům. Právě on na sebe převzal část břemene zmírnění mimořádně rychle postupující krize, přičemž ČNB krátce po jejím vypuknutí podnikla dodatečné kroky k tomu, aby finanční sektor měl dostatek likvidity. Samozřejmě hlavní tíhu zmírnění této krize ‒ a bylo tomu tak na celém světě ‒ převzaly veřejné finance. Bez jejich aktivní a cílené podpory nejvíce postižených oborů či profesí by došlo k mnohem dramatičtějšímu poklesu hospodářství a ke skokovému zvýšení nezaměstnanosti. Přestože pokles ekonomiky byl v roce 2020 největší od vzniku samostatné ČR, bez zapojení všech uvedených přizpůsobovacích mechanismů by byl nepochybně ještě výrazně hlubší a bolestivější.

Inflace

Inflace se v roce 2020 pohybovala na poměrně vysokých a dlouho nezaznamenaných hodnotách. Po většinu roku dokonce překračovala horní mez tolerančního pásma našeho inflačního cíle, k čemuž došlo poprvé od roku 2013. Až koncem roku se přiblížila k našemu dvojprocentnímu cíli s tím, jak se s určitým zpožděním začalo prosazovat ochlazování trhu práce, ochabování domácí poptávky a pozvolné, byť značně rozkolísané, posilování koruny. Ke zpomalení inflace v roce 2020 tedy nakonec došlo, ale později, než jsme předpokládali po vypuknutí pandemie.

Poptávkový šok

Hospodářský vývoj v roce 2020 se vyznačoval třemi zaznamenáníhodnými rysy. Tím prvním byla asymetrie mezi rozsahem nákazy a ekonomickými dopady protipandemických opatření. Zatímco na jaře byl epidemický vývoj poměrně umírněný, mimořádně tvrdá uzávěra mnoha odvětví a oborů způsobila ve druhém čtvrtletí bezprecedentní ekonomický propad. Oproti tomu nesrovnatelně vážnější epidemický vývoj v posledním čtvrtletí (a také na začátku roku 2021) byl spojen s mnohem nižšími ekonomickými náklady.

Druhým rysem byla výrazná a rychlá proměna nabídkových a poptávkových šoků v průběhu roku s tím, jak byla zpřísňována či naopak uvolňována protiepidemická omezení. Třetím rysem pak bylo prohlubování dvojkolejnosti naší ekonomiky zejména během podzimní vlny pandemie: zatímco sektor služeb byl v některých segmentech uzavírkami postižen až fatálně, průmysl jako celek zůstával tahounem ekonomiky, mimo jiné díky naší těsné obchodní provázanosti se zahraničím.

Naděje je v očkování

Lze shrnout, že rok 2020 byl z ekonomického hlediska nejhorším rokem v historii samostatné ČR a z hlediska zdravotního a společenského rokem tragickým a bezútěšným. Očkování obyvatelstva se stane rozhodujícím momentem v boji proti koronaviru a největší nadějí, že v roce 2021 dojde k ekonomickému oživení, a to pokud možno na udržitelném základě. Je pravděpodobné, že i když k takovému oživení dříve či později dojde, na první pohled méně zřetelné jizvy v životě naší společnosti se budou hojit ještě dlouho poté, co bude dosaženo předpandemické ekonomické úrovně. Jsem přesvědčen, že na klopýtavé cestě rokem 2020 obstála ČNB se ctí a že v rámci svých pravomocí přispěla ke zmírnění negativních dopadů pandemie na ekonomiku i na další oblasti našeho života.

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by Vás zajímat